Terminarz rekrutacji na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o terminarzu i zasadach rekrutacji na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2020/2021
01-31.01.2020 – I Rekrutacja – wyjazdy w semestrze zimowym i/lub letnim
DODATKOWO:
Maj 2020 – II Rekrutacja – wyjazdy w semestrze letnim
Wrzesień 2020 – III Rekrutacja – wyjazdy w semestrze letnim

Terminarz I Rekrutacji Erasmus+ studia 2020/2021
01 – 31.01.2020 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w systemie USOSweb
01-10.02.2020 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb
11-17.02.2020 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki
18-25.02.2020 – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb

O wyjazd i stypendium na program Erasmus+ mogą się ubiegać wszyscy studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów oraz wysokości stypendiów znajdują się na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ:
http://www.uj.edu.pl/pl_PL/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia
W trakcie trwania I rekrutacji dostępne są miejsca do wszystkich uczelni partnerskich Instytutu Studiów Międzykulturowych:
Uczelnie partnerskie Instytutu Studiów Międzykulturowych:
Bułgaria: Sofia University „Saint Kliment Ohridski” – 5 miejsc
Czechy: University of J. E. Purkyně, Ústí nad Labem – 4 miejsca
Czechy: University of West Bohemia, Pilsen – 5 miejsc
Hiszpania: Universidad Castilla-La Mancha, Campus de Cuenca – 5 miejsc
Hiszpania: Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona – 5 miejsc (uwaga: oferta tylko dla studentów studiów pierwszego stopnia, wykłady wyłącznie w j. hiszpańskim)
Hiszpania: Universidade da Coruña, A Coruña (Galicia) – 2 miejsca
Hiszpania: Universidad CEU San Pablo, Madryt – 3 miejsca
Malta: University of Malta, Msida – 2 miejsca
Niemcy: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) – 5 miejsc
Łotwa: Latvia University of Agriculture – 5 miejsc
Portugalia: Universidade de Coimbra – 3 miejsca
Słowacja: Matej Bel University, Banská Bystrica – 3 miejsca
Turcja: Istambul University, Istambuł – 5 miejsc
Turcja: Duzce University, Duze – 5 miejsc
Włochy: Università degli studi Roma Tre , Rzym – 3 miejsca
Włochy: Università degli studi di Milano, Mediolan – 5 miejsc

Kryteria kwalifikacyjne w Instytucie Studiów Międzykulturowych:

1. Wnioski warunkowo mogą składać już studenci 1 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich), pod warunkiem, że wyjazd na stypendium nastąpi na 2 roku studiów (licencjackich) oraz jeśli zaliczą 1 rok studiów. W przypadku niezaliczenia 1 roku student traci prawo do stypendium.
2. Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) dopuszczeni są do kwalifikacji warunkowo: jeżeli student, któremu przyznano stypendium nie będzie kontynuował studiów w naszym Instytucie na studiach II stopnia (magisterskich, SUM) traci prawo do stypendium.

Wszyscy kandydaci po zalogowaniu w systemie USOS wypełniają w module
Wymiana studencka wymagane dane:
– list motywacyjny, zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać propozycję kursów, które student chciałby realizować zagranicą. W przypadku doktorantów list motywacyjny powinien zawierać plan badawczy.
– życiorys obejmujący m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

– ocena znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą. UWAGA: w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta, należy dostarczyć kserokopię zaświadczenia o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą (ze szkoły językowej)

– dodatkowo: zaświadczenia o ewentualnej aktywności naukowej, społecznej lub kulturalnej kandydata,
– w przypadku doktorantów: opinia promotora; dodatkowo: opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotora)
Z uwagi na brak możliwości dołączenia załączników w systemie USOS, kserokopie wymaganych lub dodatkowych dokumentów (wymienionych powyżej) należy dostarczyć do instytutowego koordynatora Erasmus+ dr Elżbiety Wiącek (do skrzynki przy sekretariacie lub na dyżur) elzbieta.wiacek@uj.edu.pl
Student wybiera oferty spośród dostępnych w aktywnej rekrutacji (może wybrać maksymalnie 3 oferty i ustawić je w kolejności priorytetów). Kandydat może wskazać pewną liczbę przedmiotów, których zaliczenie może wpłynąć na podjęcie decyzji przez komisję rekrutacyjną.
UWAGA! średnia ocen będzie wygenerowana w USOS-ie. Nie ma więc potrzeby dostarczania zaświadczeń wydawanych przez sekretariat ISM.
W procesie rekrutacji pierwszeństwo mają osoby uczestniczących po raz pierwszy w programie oraz pochodzących ze środowisk defaworyzowanych (osoby należące do mniejszości narodowych w Polsce, osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej).
Waga kryteriów kwalifikacyjnych:

1. Średnia (ważona): 0 – 5 pkt.
2. Znajomość języka: 0 – 5 pkt.
3. List motywacyjny uwzględniający plany naukowe i zainteresowania kandydata/tki oraz jego/jej aktywność naukową, społeczną, kulturalną (publikacje, projekty itp.), istotną w kontekście wyboru uczelni zagranicznej (udokumentowaną zaświadczeniami): 0 – 5 pkt.

W przypadku średniej Komisja zastosuje następujący przelicznik:
do 3,5 – 0 punktów; 3,5 – 1 punkt; 3,75 -2 punkty , 4 – 3 punkty, 4,25 – 4 punkty 4,5 – 5 punktów

Doktoranci (Suma = 0 – 30 pkt.):
1. Życiorys zawierający listę osiągnięć i list motywacyjny wraz z planem badawczym – 0 – 10 pkt.,
2. Opinia promotora – 0 – 10 pkt.,
3. Znajomość języka obcego – 0 – 5 pkt.,
4. Opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotor) – 0 – 5 pkt.
W przypadku ubieganie się kilku kandydatów na jedno miejsce, komisja rekrutacyjna zastrzega możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
Skład Komisji kwalifikacyjnej:

1. Z-ca Dyrektora ISM UJ ds. dydaktyki: dr Franciszek Czech,
2. Koordynator programu ERASMUS+: dr Elżbieta Wiącek,
3. Pracownik naukowo-dydaktyczny ISM dr. hab. Dariusz Juruś

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:
W pierwszej kolejności tworzona jest ogólna lista rankingowa uwzględniająca liczbę punktów wszystkich kandydatów w oparciu o trzy wymienione wyżej kryteria. Osobom, które uzyskały mniej niż 8 z 15 punktów Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyznania stypendium.
Drugi etap polega na przygotowaniu odrębnych list dla wszystkich uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium. Osoby, które znajdą się na miejscach dalszych niż liczba miejsc dostępnych na danej uczelni brane są pod uwagę także na listach uczelni, które wskazali na drugim i trzecim miejscu.

Procedura odwoławcza:
Ewentualne odwołania od decyzji rekrutacyjnych należy składać do Prodziekana ds. dydaktycznych Pana dr. hab. Pawła Laidlera, w dniach 11-17.02.2020. Odwołanie powinno zawierać kopie złożonych dokumentów oraz podanie uzasadniające zasadność odwołania.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW:
Wielokrotność wyjazdu na studia i praktykę:
➢ do 12 miesięcy na studiach I, II i III stopnia
➢ do 24 miesięcy na studiach jednolitych magisterskich
➢ Możliwość wyjazdu w ramach innej jednostki, ale wymagana jest:
➢ zgoda (mailowa) uczelni partnerskiej na przyjazd studenta w ramach innej umowy
➢ pisemna zgoda koordynatora macierzystego oraz koordynatora oddającego miejsce (dokument: Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki)
DŁUGOŚĆ POBYTU
Uśredniona długość pobytu stypendialnego:
➢ 1 semestr = 5 miesięcy
➢ cały rok akademicki = 10 miesięcy
Elastyczność długości pobytu: – 5 dni pobytu za tę samą stawkę stypendialną
UWAGA! Obowiązkowe testy i kursy językowe OLS
Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestnicy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed wyjazdem i po powrocie z wyjazdu w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.
Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu
Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, lecz niektóre uczelnie życzą sobie przesłanie wyniku.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://www.uj.edu.pl/pl_PL/web/bosz/kursy-jezykowe-eilc

Wszelkie pytania dotyczące wyjazdów proszę kierować do dr Elżbiety Wiącek
elzbieta.wiacek@uj.edu.pl