Wirtualna wymiana studentów i doktorantów w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency

Szanowni Państwo ,

Decyzją Władz naszej Uczelni w Uniwersytecie Jagiellońskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kontynuowana jest wirtualna wymiana studentów i doktorantów w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency, dzięki której mogą oni realizować kursy w uczelniach partnerskich UNA Europa.

Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student, a następnie wysłać swoje zgłoszenie do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych do dnia 25 stycznia (poniedziałek) 2021 roku, do godziny 9:00. Studenci i doktoranci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w kursach online powinni uzupełnić Learning Agreement for Studies.

Bliższych informacji dotyczącej wirtualnej wymiany udziela również Pani Agata Wądolna

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych, Centrum Wsparcia Dydaktyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; adres mailowy: agata.wadolna@uj.edu.pl

I Rekrutacja na program Erasmus+ Studia 2021/2022

 Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, że 4 stycznia 2021 roku rozpoczyna się I Rekrutacja na program Erasmus+ Studia 2021/2022

 terminarz rekrutacji:

4-29.01.2021 r. – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w systemie USOSweb

 30.01-10.02.2021 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb przez Komisję Kwalifikacyjną w Instytucie Studiów Międzykulturowych

 11-19.02.2021 r. – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

 20-28.02.2021 r. – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, przesłanie oryginalnych protokołów z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej do DOSZ

Koordynator: dr Elżbieta Wiącek, elzbieta.wiacek@uj.edu.pl

O czym należy pamiętać w Programie Erasmus+ ?

 Zasada równości dostępu do Programu dla wszystkich studentów i doktorantów

 • Wielokrotność wyjazdu na studia i praktykę: do 12 miesięcy na studiach I, II i III stopnia, do 24 miesięcy na jednolitych magisterskich studiach
 • Studenci I roku studiów I stopnia mogą brać udział w głównej rekrutacji
 • Podczas wyjazdu w ramach Programu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani studenckim

 Kryteria kwalifikacyjne na program ERASMUS+ w Instytucie Studiów Międzykulturowych

O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ; szczegółowe informacje na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ:  https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

Kryteria kwalifikacyjne:

O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez DOSZ.

 1. Wnioski warunkowo mogą składać już studenci 1 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich), pod warunkiem, że wyjazd na stypendium nastąpi na 2 roku studiów (licencjackich) oraz jeśli zaliczą 1 rok studiów. W przypadku niezaliczenia 1 roku student traci prawo do stypendium.
 2. Studenci  3 roku  studiów pierwszego stopnia (licencjackich) dopuszczeni są do kwalifikacji warunkowo: jeżeli student, któremu przyznano stypendium nie będzie kontynuował studiów w naszym Instytucie na studiach II stopnia (magisterskich, SUM) traci prawo do stypendium.

Wszyscy kandydaci po zalogowaniu w systemie USOS wypełniają w module

„Wymiana studencka”  wymagane dane:

list motywacyjny –  zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać propozycję kursów, które student chciałby realizować zagranicą. W przypadku doktorantów list motywacyjny powinien zawierać plan badawczy.

życiorys – obejmujący m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

– ocena znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą

Student wybiera oferty spośród dostępnych w aktywnej rekrutacji (może wybrać maksymalnie 3 oferty i ustawić je w kolejności priorytetów). Kandydat może wskazać pewną liczbę przedmiotów, których zaliczenie może wpłynąć na podjęcie decyzji przez komisję rekrutacyjną.

UWAGA!  Z uwagi na fakt, że rekrutacja będzie odbywać się w formie elektronicznej, średnia ocen będzie wygenerowana w USOS-ie. Nie ma więc potrzeby dostarczania zaświadczeń wydawanych przez sekretariat ISM.

Skany wymaganych dokumentów (wymienionych poniżej) należy przesłać na adres mailowy koordynatora Instytutowego – dr Elżbiety Wiącek (elzbieta.wiacek@uj.edu.pl),

– zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą (w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta),

– obowiązkowo: zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą, w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta.

– dodatkowo: zaświadczenia o ewentualnej aktywności naukowej, społecznej lub kulturalnej kandydata,

–  w przypadku doktorantów: obowiązkowo – opinia promotora;  dodatkowo:   opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotora)

Uwaga: w procesie rekrutacji pierwszeństwo mają osoby uczestniczących po raz pierwszy w programie oraz pochodzących ze środowisk defaworyzowanych (osoby należące do mniejszości narodowych w Polsce, osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej).

Waga kryteriów kwalifikacyjnych:

 1. Średnia: 0 – 5 pkt.
 2. Znajomość języka: 0 – 5 pkt.
 3. List motywacyjny uwzględniający plany naukowe i zainteresowania kandydata/tki oraz jego/jej aktywność naukową, społeczną, kulturalną (publikacje, projekty itp.), istotną w kontekście wyboru uczelni zagranicznej (udokumentowaną zaświadczeniami): 0 – 5 pkt.

W przypadku średniej Komisja zastosuje następujący przelicznik:

do 3,5 – 0 punktów; >3,5 – 1 punkt; >3,75 -2 ; >4 – 3; >4,25 – 4; >4,5 – 5 punktów

Doktoranci (suma = 0 – 30 pkt.):

 1. Życiorys zawierający listę osiągnięć i list motywacyjny wraz z planem badawczym – 0 – 10 pkt.,
 2. Opinia promotora – 0 – 10 pkt.,
 3. Znajomość języka obcego – 0 – 5 pkt.,
 4. Opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotor) – 0 – 5 pkt.

W przypadku ubieganie się kilku kandydatów na jedno miejsce, komisja rekrutacyjna zastrzega możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:

W pierwszej kolejności tworzona jest ogólna lista rankingowa uwzględniająca liczbę punktów wszystkich kandydatów w oparciu o trzy wymienione wyżej kryteria. Osobom, które uzyskały mniej niż 8 z 15 punktów Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyznania stypendium.

Drugi etap polega na przygotowaniu odrębnych list dla wszystkich uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium. Osoby, które znajdą się na miejscach dalszych niż liczba miejsc dostępnych na danej uczelni brane są pod uwagę także na listach uczelni, które wskazali na drugim i trzecim miejscu.

Wyjazd w ramach innej jednostki

Student, który chciałby wyjechać w ramach umowy innej niż umowy jednostki macierzystej musi spełnić kryteria kwalifikacyjne jednostki macierzystej i zostać zakwalifikowany na wyjazd do wybranej przez siebie uczelni (dowolna z puli). Koordynator innej jednostki może studentowi oddać niewykorzystane miejsce z puli umów swojej jednostki. Zgodą na oddanie miejsca jest podpis na formularzu „Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki”. Student wyjeżdżający w ramach innej jednostki powinien znaleźć się na liście studentów zakwalifikowanych na wyjazd w jednostce macierzystej

Procedura odwoławcza: Odwołania od decyzji rekrutacyjnych należy składać do Prodziekana ds. dydaktycznych Pani dr. hab. Ewy Trojnar w dniach  11-19.02.2021. Odwołanie powinno zawierać kopie złożonych dokumentów oraz podanie uzasadniające zasadność odwołania.

DRUGA REKRUTACJA NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ wyjazdy w 2 semestrze w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że 14 września rozpoczyna się II Rekrutacja na wyjazdy z ramach programu Erasmus. Harmonogram rekrutacji

14 – 25.09.2020 r. – czas trwania II Rekrutacji, składanie wniosków w USOSweb

26 – 30.09.2020 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

1 – 9.10.2020 r. – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, przesłanie protokołu do DOSZ (przynajmniej w wersji elektronicznej)

UWAGA: REALIZACJA PRZYZNANYCH WYJAZDÓW BĘDZIE UWARUNKOWANA SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

Dodatkowe informacje na  stronie internetowej DMWS UJ: http://www.uj.edu.pl/pl_PL/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

oraz na stronie Instytutu Studiów Międzykulturowych (zakładka > STUDIA> ERASMUS)

Erasmus+

 

O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Dział Międzynarodowej

Terminarz rekrutacji na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o terminarzu i zasadach rekrutacji na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2020/2021
01-31.01.2020 – I Rekrutacja – wyjazdy w semestrze zimowym i/lub letnim
DODATKOWO:
Maj 2020 – II Rekrutacja – wyjazdy w semestrze letnim
Wrzesień 2020 – III Rekrutacja – wyjazdy w semestrze letnim

Terminarz I Rekrutacji Erasmus+ studia 2020/2021
01 – 31.01.2020 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w systemie USOSweb
01-10.02.2020 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb
11-17.02.2020 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki
18-25.02.2020 – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb

O wyjazd i stypendium na program Erasmus+ mogą się ubiegać wszyscy studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów oraz wysokości stypendiów znajdują się na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ:
http://www.uj.edu.pl/pl_PL/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia
W trakcie trwania I rekrutacji dostępne są miejsca do wszystkich uczelni partnerskich Instytutu Studiów Międzykulturowych:
Uczelnie partnerskie Instytutu Studiów Międzykulturowych:
Bułgaria: Sofia University „Saint Kliment Ohridski” – 5 miejsc
Czechy: University of J. E. Purkyně, Ústí nad Labem – 4 miejsca
Czechy: University of West Bohemia, Pilsen – 5 miejsc
Hiszpania: Universidad Castilla-La Mancha, Campus de Cuenca – 5 miejsc
Hiszpania: Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona – 5 miejsc (uwaga: oferta tylko dla studentów studiów pierwszego stopnia, wykłady wyłącznie w j. hiszpańskim)
Hiszpania: Universidade da Coruña, A Coruña (Galicia) – 2 miejsca
Hiszpania: Universidad CEU San Pablo, Madryt – 3 miejsca
Malta: University of Malta, Msida – 2 miejsca
Niemcy: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) – 5 miejsc
Łotwa: Latvia University of Agriculture – 5 miejsc
Portugalia: Universidade de Coimbra – 3 miejsca
Słowacja: Matej Bel University, Banská Bystrica – 3 miejsca
Turcja: Istambul University, Istambuł – 5 miejsc
Turcja: Duzce University, Duze – 5 miejsc
Włochy: Università degli studi Roma Tre , Rzym – 3 miejsca
Włochy: Università degli studi di Milano, Mediolan – 5 miejsc

Kryteria kwalifikacyjne w Instytucie Studiów Międzykulturowych:

1. Wnioski warunkowo mogą składać już studenci 1 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich), pod warunkiem, że wyjazd na stypendium nastąpi na 2 roku studiów (licencjackich) oraz jeśli zaliczą 1 rok studiów. W przypadku niezaliczenia 1 roku student traci prawo do stypendium.
2. Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) dopuszczeni są do kwalifikacji warunkowo: jeżeli student, któremu przyznano stypendium nie będzie kontynuował studiów w naszym Instytucie na studiach II stopnia (magisterskich, SUM) traci prawo do stypendium.

Wszyscy kandydaci po zalogowaniu w systemie USOS wypełniają w module
Wymiana studencka wymagane dane:
– list motywacyjny, zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać propozycję kursów, które student chciałby realizować zagranicą. W przypadku doktorantów list motywacyjny powinien zawierać plan badawczy.
– życiorys obejmujący m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

– ocena znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą. UWAGA: w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta, należy dostarczyć kserokopię zaświadczenia o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą (ze szkoły językowej)

– dodatkowo: zaświadczenia o ewentualnej aktywności naukowej, społecznej lub kulturalnej kandydata,
– w przypadku doktorantów: opinia promotora; dodatkowo: opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotora)
Z uwagi na brak możliwości dołączenia załączników w systemie USOS, kserokopie wymaganych lub dodatkowych dokumentów (wymienionych powyżej) należy dostarczyć do instytutowego koordynatora Erasmus+ dr Elżbiety Wiącek (do skrzynki przy sekretariacie lub na dyżur) elzbieta.wiacek@uj.edu.pl
Student wybiera oferty spośród dostępnych w aktywnej rekrutacji (może wybrać maksymalnie 3 oferty i ustawić je w kolejności priorytetów). Kandydat może wskazać pewną liczbę przedmiotów, których zaliczenie może wpłynąć na podjęcie decyzji przez komisję rekrutacyjną.
UWAGA! średnia ocen będzie wygenerowana w USOS-ie. Nie ma więc potrzeby dostarczania zaświadczeń wydawanych przez sekretariat ISM.
W procesie rekrutacji pierwszeństwo mają osoby uczestniczących po raz pierwszy w programie oraz pochodzących ze środowisk defaworyzowanych (osoby należące do mniejszości narodowych w Polsce, osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej).
Waga kryteriów kwalifikacyjnych:

1. Średnia (ważona): 0 – 5 pkt.
2. Znajomość języka: 0 – 5 pkt.
3. List motywacyjny uwzględniający plany naukowe i zainteresowania kandydata/tki oraz jego/jej aktywność naukową, społeczną, kulturalną (publikacje, projekty itp.), istotną w kontekście wyboru uczelni zagranicznej (udokumentowaną zaświadczeniami): 0 – 5 pkt.

W przypadku średniej Komisja zastosuje następujący przelicznik:
do 3,5 – 0 punktów; 3,5 – 1 punkt; 3,75 -2 punkty , 4 – 3 punkty, 4,25 – 4 punkty 4,5 – 5 punktów

Doktoranci (Suma = 0 – 30 pkt.):
1. Życiorys zawierający listę osiągnięć i list motywacyjny wraz z planem badawczym – 0 – 10 pkt.,
2. Opinia promotora – 0 – 10 pkt.,
3. Znajomość języka obcego – 0 – 5 pkt.,
4. Opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotor) – 0 – 5 pkt.
W przypadku ubieganie się kilku kandydatów na jedno miejsce, komisja rekrutacyjna zastrzega możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
Skład Komisji kwalifikacyjnej:

1. Z-ca Dyrektora ISM UJ ds. dydaktyki: dr Franciszek Czech,
2. Koordynator programu ERASMUS+: dr Elżbieta Wiącek,
3. Pracownik naukowo-dydaktyczny ISM dr. hab. Dariusz Juruś

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:
W pierwszej kolejności tworzona jest ogólna lista rankingowa uwzględniająca liczbę punktów wszystkich kandydatów w oparciu o trzy wymienione wyżej kryteria. Osobom, które uzyskały mniej niż 8 z 15 punktów Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyznania stypendium.
Drugi etap polega na przygotowaniu odrębnych list dla wszystkich uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium. Osoby, które znajdą się na miejscach dalszych niż liczba miejsc dostępnych na danej uczelni brane są pod uwagę także na listach uczelni, które wskazali na drugim i trzecim miejscu.

Procedura odwoławcza:
Ewentualne odwołania od decyzji rekrutacyjnych należy składać do Prodziekana ds. dydaktycznych Pana dr. hab. Pawła Laidlera, w dniach 11-17.02.2020. Odwołanie powinno zawierać kopie złożonych dokumentów oraz podanie uzasadniające zasadność odwołania.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW:
Wielokrotność wyjazdu na studia i praktykę:
➢ do 12 miesięcy na studiach I, II i III stopnia
➢ do 24 miesięcy na studiach jednolitych magisterskich
➢ Możliwość wyjazdu w ramach innej jednostki, ale wymagana jest:
➢ zgoda (mailowa) uczelni partnerskiej na przyjazd studenta w ramach innej umowy
➢ pisemna zgoda koordynatora macierzystego oraz koordynatora oddającego miejsce (dokument: Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki)
DŁUGOŚĆ POBYTU
Uśredniona długość pobytu stypendialnego:
➢ 1 semestr = 5 miesięcy
➢ cały rok akademicki = 10 miesięcy
Elastyczność długości pobytu: – 5 dni pobytu za tę samą stawkę stypendialną
UWAGA! Obowiązkowe testy i kursy językowe OLS
Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestnicy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed wyjazdem i po powrocie z wyjazdu w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.
Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu
Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, lecz niektóre uczelnie życzą sobie przesłanie wyniku.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://www.uj.edu.pl/pl_PL/web/bosz/kursy-jezykowe-eilc

Wszelkie pytania dotyczące wyjazdów proszę kierować do dr Elżbiety Wiącek
elzbieta.wiacek@uj.edu.pl

II Rekrutacja programu Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Rekrutacji programu Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020,

Terminarz II Rekrutacji Erasmus+ studia

16.09 – 11.10.2019 – czas trwania II Rekrutacji

12 – 17.10.2019 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb,

18 – 24.10.2019 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej ISM:

Erasmus+