INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYKULTUROWYCH Uniwersytetu Jagiellońskiego

ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej

„CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE? WYZWANIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE”

która odbędzie się dnia 29 września 2016 roku w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ

Celem konferencji jest rozpoczęcie interdyscyplinarnej debaty nad zjawiskiem bezpieczeństwa kulturowego, jako jednego z priorytetowych wyzwań współczesnych nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych i nauk o kulturze. Konferencja, zgodnie z intencjami organizatorów, stanowić będzie forum wymiany myśli oraz wielopoziomowej analizy kulturowej różnorodności, decydującej o złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej czy społecznej.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów oraz doktorantów, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętego bezpieczeństwa kulturowego. W szczególności zapraszamy młodych badaczy z dziedzin takich jak nauki polityczne, nauki o kulturze, nauki o bezpieczeństwie, socjologia, historia, antropologia, psychologia oraz filozofia, by umożliwić wielopłaszczyznowe przedstawienie problematyki zjawiska.

Plakat konferencji


Forma konferencji

Formuła konferencji łączy w sobie elementy referatu oraz dyskusję nad zagadnieniami poruszonymi przez prelegentów. Celem usystematyzowania szerokiej problematyki, indywidualne referaty zostaną przyporządkowane do wyznaczonych przez organizatorów paneli tematycznych. W każdym panelu moderator będzie pełnił rolę prowadzącego dyskusję. Czas przeznaczony dla prelegentów nie może przekraczać 15 minut. Następnie moderator każdego panelu rozpocznie 30 minutową dyskusję problemową nad poruszonymi zagadnieniami, w związku z tym prelegenci zobligowani zostaną do przesłania do dnia 20 września artykułów bądź wersji roboczej artykułów, zawierającej najważniejsze tezy, argumenty oraz wnioski. Obrady będą prowadzone w języku polskim.

W dniu konferencji przewidziana jest również debata ekspercka, w której udział wezmą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiący Radę Naukową konferencji.

Planowane jest również wydanie zwartej, recenzowanej monografii dotyczącej problematyki bezpieczeństwa kulturowego, do której serdecznie zapraszamy prelegentów do wysyłania swoich artykułów. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają możliwość odrzucenia artykułu w przypadku negatywnych recenzji. Szczegółowe informacje zostaną wysłane do uczestników po zakończeniu konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres:
conference.ism@gmx.com do dnia 1 września 2016 roku.

Formularz dostępny: https://www.dropbox.com/s/k3hy7ydkpzu5o4o/formularz.docx?dl=0

Opłata konferencyjna, w skład której wchodzą materiały konferencyjne, obiad oraz przerwy kawowe, wynosi 40 zł wniesiona do dnia 15 września 2016 roku. Po tym terminie opłata wynosić będzie 80 zł

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Mgr Maciej Barwacz (maciej.barwacz@uj.edu.pl)
Mgr Magdalena Kania (magdalena.kania@student.uj.edu.pl)


Terminarz:
zgłoszenie abstraktów: 1 września 2016
informacja o przyjęciu: 10 września 2016
wniesienie opłaty konferencyjnej: 15 września 2016
wysłanie artykułu/wersji roboczej: 20 września 2016
konferencja: 29 września 2016