Klub Jagielloński and the Institute of Intercultural Studies of the Jagiellonian University in Kraków crodially invite to participate in the seminar

BRIDGES OF HOPE – Heritage of Dialogue in Kraków. Thoughts of Jagiełło, Włodkowic, Decjusz and John Paul II as an Inspiration for Development

September 30, 2016 (Friday) 10.00-14.00

Rynek Główny 34 (3rd floor, right entrance from the courtyard)

Educational tour through the Old Town is included in the programme:

Find us at Facebook

e-mail: mostynadziei@kj.org.pl

ABOUT THE SEMINAR

Like never before there is a need to build bridges between people of different cultures, languages and religions. World Youth Day in Krakow showed that this is still possible to do today. The teachings of Saint John Paul II, who began and encouraged meetings of young people, are in many areas parallel with reflections of very important, but less well-known thinkers, such as Paweł Włodkowic or Ludwik Decjusz. Their universal message focuses on the importance of mutual understanding and growth through exchange of ideas, conversations and meetings with other people. This message goes beyond the boundaries of Kraków.

We would like to bring to light the Jagiellonian roots of openness, tolerance and intercultural dialogue, which are present in the heritage of Kraków, particularly since the reign of Władysław Jagiełło.

The point is not to focus on biographies, but rather traces and continuous inspiration which can be drawn from the achievements of these great thinkers. These are excellent examples of building bridges.

Today we want to be an inspiration for building BRIDGES OF HOPE. Bridges do not blur the boundaries, but allow contact, understanding and dialogue. It is thanks to these encounters with others that we truly get to know each other.

We would like to emphasize how the legacy of previous generations, multicultural traditions of communities living in Kraków, as well as the contemporary experience of interaction in the public space all lead to our personal development.

SPEAKERS: 

– Professor Leszek Korporowicz (Institute of Intercultural Studies, Jagiellonian University in Kraków) will speak on the aims and objectives of the project BRIDGES OF HOPE.

– Professor Bogdan Szlachta (Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University in Kraków) will present the thoughts of Paweł Włodkowic – a prominent lawyer, scientist, rector of the Jagiellonian University.

– Rev. Józef Łucyszyn, Ph.D. (Theological Institute of the Congregation of the Mission) will outline the teaching of St. Pope John Paul II on dialogue between cultures and religions.

– Danuta Glondys, Ph.D. (Villa Decius Association) will present the activities of Ludwik Decjusz, a Cracovian diplomat and historian of Alsatian origin.

– Wojciech Mazur, Ph.D. (Institute of Intercultural Studies, Jagiellonian University in Kraków) will present the heritage initiated by King Władyslaw Jagiełło, the founder of the Jagiellonian dynasty, whose reign was characterized by openness and tolerance.

– Annamaria Orla-Bukowska, Ph.D. (Institute of Sociology, Jagiellonian University in Kraków) will lead an educational tour through the Old Town following the footsteps of people important for intercultural dialogue.

  • Participation in the seminar is free of charge.
  • Coffee and lunch will be provided.
  • Priority will be given to participants who have applied by e-mail.
  • The meeting will be held in Polish and English.

Organizer – Klub Jagielloński
Partner – Institute of Intercultural Studies of the Jagiellonian University in Kraków

FOTOS:

Facebook

BRIDGES OF HOPE – HERITAGE OF DIALOGUE FOLDER

 

logo_MSZ********************************************************************

Klub Jagielloński oraz Instytut Studiów Międzykulturowych UJ serdecznie zapraszają na seminarium pt.

MOSTY NADZIEI – DZIEDZICTWO DIALOGU KRAKOWA.
MYŚL JAGIEŁŁY, WŁODKOWICA, DECJUSZA I JANA PAWŁA II JAKO INSPIRACJA DO ROZWOJU

30 września 2016 (piątek) godz. 10.00–14.00
Rynek Główny 34 (prawa oficyna, III piętro)
W programie spacer edukacyjny po Starym Mieście
Zgłoszenie udziału do 28 września: mostynadziei@kj.org.pl
Znajdź nas: Facebook

O SEMINARIUM

Jak nigdy wcześniej czujemy konieczność działania na rzecz budowania mostów miedzy ludźmi różnych kultur, języków i religii. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie pokazały, że jest to także współcześnie możliwe. Nauczanie św. Jana Pawła II – inicjatora spotkań młodych ludzi – w wielu miejscach współgra z myślą innych wielkich, choć mniej znanych myślicieli, jak Paweł Włodkowic czy Ludwik Decjusz. W ich przesłaniu zawarte są uniwersalne wartości o znaczeniu porozumienia oraz o rozwoju, jaki dokonuje się dzięki wymianie myśli, rozmowie i spotkaniu z drugim człowiekiem. Takie przesłanie wychodzi poza granice Krakowa.

Chcemy wskazać na jagiellońskie korzenie otwartości, tolerancji, dialogu międzykulturowego, które w szczególności od panowania króla Władysława Jagiełły ujawniają się w dziedzictwie Krakowa.

Nie chcemy mówić o biografiach, ale o śladach, ciągłych inspiracjach, jakie możemy czerpać z ich dorobku. To świetne przykłady budowania mostów.

Chcemy inspirować współcześnie do budowania MOSTÓW NADZIEI. Mosty nie zacierają granic, ale umożliwiają kontakt, porozumienie, dialog. To dzięki spotkaniu z innymi uczymy się siebie nawzajem.

Chcemy uświadomić sobie, jak dziedzictwo poprzednich pokoleń, wielokulturowe tradycje społeczności zamieszkujących Kraków, a także współczesne doświadczenia interakcji w przestrzeni miejskiej nas rozwijają.

PRELEGENCI:

– Prof. Leszek Korporowicz (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ) opowie o założeniach i celach projektu MOSTY NADZIEI.

– Prof. Bogdan Szlachta (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) przedstawi myśl Pawła Włodkowica – wybitnego prawnika, uczonego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Ks. dr Józef Łucyszyn (Instytut Teologiczny Zgromadzenia Księży Misjonarzy) zarysuje nauczenie św. Jana Pawła II na temat dialogu między kulturami i religiami.

– dr Danuta Glondys (Stowarzyszenie Willa Decjusza) zaprezentuje działalność Ludwika Decjusza, pochodzącego z Alzacji krakowskiego dyplomaty, historyka.

– dr Wojciech Mazur (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ) ukaże dziedzictwo zainicjowane przez króla Władysława Jagiełłę, założyciela dynastii Jagiellonów, której okres panowania charakteryzowały otwartość i tolerancja.

– dr Annamaria Orla-Bukowska (Instytut Socjologii UJ) zabierze uczestników seminarium na spacer edukacyjny po Starym Mieście śladami postaci ważnych dla dialogu międzykulturowego.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz lunch. Osoby zgłoszone mają pierwszeństwo udziału.

Serdecznie zapraszamy!

Organizator: Klub Jagielloński

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

FOTOREALCJA:

Facebook

BRIDGES OF HOPE – HERITAGE OF DIALOGUE FOLDER

logo_MSZ