BHK

Drugi termin szkolenia BHK.
Szanowni Państwo.
Zostały uruchomione zapisy na 2 termin szkolenia BHK. W związku z pojawiającymi się pytaniami informuję, że student jest zapisywany w USOS na szkolenie w roku 2020/2021 tylko 1 raz. Nie powtarzamy zapisu w semestrze letnim.
Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia zaległego z semestru zimowego „Szkolenia BHK” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie http://www.ibhp.uj.edu.pl w zakładce szkolenia.
Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
W celu zapisania na szkolenie należy:
1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
2. Przeszukać kursy wpisując „bhp”.
3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2020/2021”
4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie”.
5. Zaakceptować zapisanie.
6. Otwiera się strona kursu.
7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy”
i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku” (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.
9. „Informacja o uczestniku” zostanie sprawdzona przez prowadzącego .
Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.
Planowany termin szkolenia: od 12 maja. do 1 czerwca 2021 r.

W sprawie miejsc na fakultety w II turze rejestracji

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami co do zwiększenia limitu rejestracji na przedmioty fakultatywne informujemy, że w II turze rejestracji limity miejsc na fakultetach zostaną zwiększone o 5 dodatkowych miejsc. Jednocześnie podania o dopisanie do fakultetów ponad liczbę przewidzianych miejsc nie będą rozpatrywane”.

Przypominamy również iż w II turze rejestracji studenci 1, 2 roku (KM, RMK) oraz 1 roku SUM będą mogli się zarejestrować na przedmioty obcojęzyczne

Informacja na temat przedmiotów fakultatywnych z grupy nauk społecznych i humanistycznych

W związku z obowiązkiem zrealizowania określonej liczby przedmiotów
fakultatywnych z grupy nauk społecznych i nauk humanistycznych
pojawiły się pytania, gdzie można zweryfikować status danego
przedmiotu. W związku z tym informujemy, że oprócz harmonogramu zajęć
informacje na ten temat można znaleźć w Aplikacji Sylabus
(https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/8). Zamieszczone tam dane są
niezmienne i można się zawsze nimi kierować.

Bezpośrednio na stronę realizowanego w ISM kierunku studiów w
Aplikacji Sylabus można przejść ze strony Katalogi kursów na stronie
naszego instytutu: http://www.ism.uj.edu.pl/katalogi-kursow/

Warto pamiętać o tym, że w ISM przyjęta została zasada, że uruchamiane
kursy fakultatywne przypisane do poszczególnych programów studiów są
otwarte dla wszystkich osób studiujących w instytucie. Dlatego jeżeli
szukany przedmiot nie znajduje się w spisie przedmiotów na studiowanym
kierunku, należy sprawdzić też listy przedmiotów fakultatywnych na
pozostałych programach realizowanych w ISM.

Wirtualna wymiana studentów i doktorantów w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency

Szanowni Państwo ,

Decyzją Władz naszej Uczelni w Uniwersytecie Jagiellońskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kontynuowana jest wirtualna wymiana studentów i doktorantów w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency, dzięki której mogą oni realizować kursy w uczelniach partnerskich UNA Europa.

Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student, a następnie wysłać swoje zgłoszenie do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych do dnia 25 stycznia (poniedziałek) 2021 roku, do godziny 9:00. Studenci i doktoranci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w kursach online powinni uzupełnić Learning Agreement for Studies.

Bliższych informacji dotyczącej wirtualnej wymiany udziela również Pani Agata Wądolna

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych, Centrum Wsparcia Dydaktyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; adres mailowy: agata.wadolna@uj.edu.pl

I Rekrutacja na program Erasmus+ Studia 2021/2022

 Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, że 4 stycznia 2021 roku rozpoczyna się I Rekrutacja na program Erasmus+ Studia 2021/2022

 terminarz rekrutacji:

4-29.01.2021 r. – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w systemie USOSweb

 30.01-10.02.2021 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb przez Komisję Kwalifikacyjną w Instytucie Studiów Międzykulturowych

 11-19.02.2021 r. – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

 20-28.02.2021 r. – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, przesłanie oryginalnych protokołów z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej do DOSZ

Koordynator: dr Elżbieta Wiącek, elzbieta.wiacek@uj.edu.pl

O czym należy pamiętać w Programie Erasmus+ ?

 Zasada równości dostępu do Programu dla wszystkich studentów i doktorantów

 • Wielokrotność wyjazdu na studia i praktykę: do 12 miesięcy na studiach I, II i III stopnia, do 24 miesięcy na jednolitych magisterskich studiach
 • Studenci I roku studiów I stopnia mogą brać udział w głównej rekrutacji
 • Podczas wyjazdu w ramach Programu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani studenckim

 Kryteria kwalifikacyjne na program ERASMUS+ w Instytucie Studiów Międzykulturowych

O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ; szczegółowe informacje na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ:  https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

Kryteria kwalifikacyjne:

O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez DOSZ.

 1. Wnioski warunkowo mogą składać już studenci 1 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich), pod warunkiem, że wyjazd na stypendium nastąpi na 2 roku studiów (licencjackich) oraz jeśli zaliczą 1 rok studiów. W przypadku niezaliczenia 1 roku student traci prawo do stypendium.
 2. Studenci  3 roku  studiów pierwszego stopnia (licencjackich) dopuszczeni są do kwalifikacji warunkowo: jeżeli student, któremu przyznano stypendium nie będzie kontynuował studiów w naszym Instytucie na studiach II stopnia (magisterskich, SUM) traci prawo do stypendium.

Wszyscy kandydaci po zalogowaniu w systemie USOS wypełniają w module

„Wymiana studencka”  wymagane dane:

list motywacyjny –  zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać propozycję kursów, które student chciałby realizować zagranicą. W przypadku doktorantów list motywacyjny powinien zawierać plan badawczy.

życiorys – obejmujący m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

– ocena znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą

Student wybiera oferty spośród dostępnych w aktywnej rekrutacji (może wybrać maksymalnie 3 oferty i ustawić je w kolejności priorytetów). Kandydat może wskazać pewną liczbę przedmiotów, których zaliczenie może wpłynąć na podjęcie decyzji przez komisję rekrutacyjną.

UWAGA!  Z uwagi na fakt, że rekrutacja będzie odbywać się w formie elektronicznej, średnia ocen będzie wygenerowana w USOS-ie. Nie ma więc potrzeby dostarczania zaświadczeń wydawanych przez sekretariat ISM.

Skany wymaganych dokumentów (wymienionych poniżej) należy przesłać na adres mailowy koordynatora Instytutowego – dr Elżbiety Wiącek (elzbieta.wiacek@uj.edu.pl),

– zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą (w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta),

– obowiązkowo: zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą, w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta.

– dodatkowo: zaświadczenia o ewentualnej aktywności naukowej, społecznej lub kulturalnej kandydata,

–  w przypadku doktorantów: obowiązkowo – opinia promotora;  dodatkowo:   opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotora)

Uwaga: w procesie rekrutacji pierwszeństwo mają osoby uczestniczących po raz pierwszy w programie oraz pochodzących ze środowisk defaworyzowanych (osoby należące do mniejszości narodowych w Polsce, osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej).

Waga kryteriów kwalifikacyjnych:

 1. Średnia: 0 – 5 pkt.
 2. Znajomość języka: 0 – 5 pkt.
 3. List motywacyjny uwzględniający plany naukowe i zainteresowania kandydata/tki oraz jego/jej aktywność naukową, społeczną, kulturalną (publikacje, projekty itp.), istotną w kontekście wyboru uczelni zagranicznej (udokumentowaną zaświadczeniami): 0 – 5 pkt.

W przypadku średniej Komisja zastosuje następujący przelicznik:

do 3,5 – 0 punktów; >3,5 – 1 punkt; >3,75 -2 ; >4 – 3; >4,25 – 4; >4,5 – 5 punktów

Doktoranci (suma = 0 – 30 pkt.):

 1. Życiorys zawierający listę osiągnięć i list motywacyjny wraz z planem badawczym – 0 – 10 pkt.,
 2. Opinia promotora – 0 – 10 pkt.,
 3. Znajomość języka obcego – 0 – 5 pkt.,
 4. Opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotor) – 0 – 5 pkt.

W przypadku ubieganie się kilku kandydatów na jedno miejsce, komisja rekrutacyjna zastrzega możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:

W pierwszej kolejności tworzona jest ogólna lista rankingowa uwzględniająca liczbę punktów wszystkich kandydatów w oparciu o trzy wymienione wyżej kryteria. Osobom, które uzyskały mniej niż 8 z 15 punktów Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyznania stypendium.

Drugi etap polega na przygotowaniu odrębnych list dla wszystkich uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium. Osoby, które znajdą się na miejscach dalszych niż liczba miejsc dostępnych na danej uczelni brane są pod uwagę także na listach uczelni, które wskazali na drugim i trzecim miejscu.

Wyjazd w ramach innej jednostki

Student, który chciałby wyjechać w ramach umowy innej niż umowy jednostki macierzystej musi spełnić kryteria kwalifikacyjne jednostki macierzystej i zostać zakwalifikowany na wyjazd do wybranej przez siebie uczelni (dowolna z puli). Koordynator innej jednostki może studentowi oddać niewykorzystane miejsce z puli umów swojej jednostki. Zgodą na oddanie miejsca jest podpis na formularzu „Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki”. Student wyjeżdżający w ramach innej jednostki powinien znaleźć się na liście studentów zakwalifikowanych na wyjazd w jednostce macierzystej

Procedura odwoławcza: Odwołania od decyzji rekrutacyjnych należy składać do Prodziekana ds. dydaktycznych Pani dr. hab. Ewy Trojnar w dniach  11-19.02.2021. Odwołanie powinno zawierać kopie złożonych dokumentów oraz podanie uzasadniające zasadność odwołania.