Składanie deklaracji

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora od tego roku akademickiego składanie deklaracji odbywa się elektronicznie w systemie USOSweb. Deklaracje można składać od 24.10 do 27.10

Brak złożenia deklaracji skutkuje rozpoczęciem procedury skreślenia z listy studentów tytułem nie podjęcia studiów

Opłaty za powtarzanie przedmiotów

Szanowni Państwo

Przypominam, iż z dniem 22.10 upływa termin zapłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym. Brak wpłaty w terminie oznacza rozpoczęcie procesu windykacji co w konsekwencji prowadzi do skreślenia z listy studentów. Bardzo proszę o uiszczenie zaległości.

Osoby powtarzające W-F , bardzo proszę po zarejestrowaniu się na ten przedmiot proszę zgłosić się do sekretariatu i zgłosić fakt rejestracji, by moglibyśmy naliczyć opłatę.