Instytut od początku swojego istnienia prowadzi działalność naukową koncentrującą się wokół następujących kwestii:

1) Zróżnicowania kulturowego i stosunki etniczne we współczesnym świecie. Zróżnicowanie owo jest punktem wyjścia do podejmowania analizy procesów zachodzących podczas spotkania dwu lub więcej kultur, a ściślej do próby wskazania czynników i okoliczności kreujących zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki owych spotkań międzykulturowych. Możliwość wyodrębnienia elementów stymulujących i/lub hamujących spotkanie jednostek pochodzących z odrębnych kręgów kulturowych dostarcza użytecznej wiedzy fachowej znajdującej zastosowanie nie tylko w teorii (np. konstrukcja modeli komunikacji międzykulturowej), lecz także w praktyce przy odczytywaniu i interpretacji kultur.

2) Procesów integracyjnych i dezintegracyjnych zachodzących w różnych przestrzeniach kulturowych. Szczególna uwaga skierowana jest na kraje nordyckie, Brazylię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Włochy, Hiszpanię, Wielką Brytanię i Irlandię. Analizując przypadki tych państw i narodów, społeczeństw i kultur, naukowcy zatrudnieni w Instytucie Studiów Regionalnych przyczyniają się do poszerzania zbioru specjalistycznej wiedzy dotyczącej współcześnie zachodzący transformacji w obszarze kultury, społeczeństwa, państwa, relacji międzynarodowych i międzyetnicznych.

3) Współczesnej kultury popularnej, jej znaczenia, przejawów i rodzajów w różnych regionach świata. Analiza wyselekcjonowanych elementów kultury popularnej – od filmu i subkultur po współczesny folklor polski i europejski – umożliwia pełniejsze zrozumienie zachodzących obecnie procesów kulturowych oraz mechanizmy kształtujące współczesne tożsamości.

Wyszczególnione powyżej obszary badań znajdują odbicie w publikacjach autorstwa naukowców zatrudnionych w ISM.

study-763571_1280