Rekrutacja na program Erasmus+ Studia 2021/2022

 terminarz rekrutacji:

do 29.01.2021 r. – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w systemie USOSweb

 30.01-10.02.2021 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb przez Komisję Kwalifikacyjną w Instytucie Studiów Międzykulturowych

 11-19.02.2021 r. – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

 20-28.02.2021 r. – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, przesłanie oryginalnych protokołów z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej do DOSZ

Koordynator: dr Elżbieta Wiącek, elzbieta.wiacek@uj.edu.pl

O czym należy pamiętać w Programie Erasmus+ ?

 Zasada równości dostępu do Programu dla wszystkich studentów i doktorantów

 • Wielokrotność wyjazdu na studia i praktykę: do 12 miesięcy na studiach I, II i III stopnia, do 24 miesięcy na jednolitych magisterskich studiach
 • Studenci I roku studiów I stopnia mogą brać udział w głównej rekrutacji
 • Podczas wyjazdu w ramach Programu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani studenckim

 Kryteria kwalifikacyjne na program ERASMUS+ w Instytucie Studiów Międzykulturowych

O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ; szczegółowe informacje na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ:  https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

Kryteria kwalifikacyjne:

O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez DOSZ.

 1. Wnioski warunkowo mogą składać już studenci 1 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich), pod warunkiem, że wyjazd na stypendium nastąpi na 2 roku studiów (licencjackich) oraz jeśli zaliczą 1 rok studiów. W przypadku niezaliczenia 1 roku student traci prawo do stypendium.
 2. Studenci  3 roku  studiów pierwszego stopnia (licencjackich) dopuszczeni są do kwalifikacji warunkowo: jeżeli student, któremu przyznano stypendium nie będzie kontynuował studiów w naszym Instytucie na studiach II stopnia (magisterskich, SUM) traci prawo do stypendium.

Wszyscy kandydaci po zalogowaniu w systemie USOS wypełniają w module

„Wymiana studencka”  wymagane dane:

list motywacyjny –  zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać propozycję kursów, które student chciałby realizować zagranicą. W przypadku doktorantów list motywacyjny powinien zawierać plan badawczy.

życiorys – obejmujący m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

– ocena znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą

Student wybiera oferty spośród dostępnych w aktywnej rekrutacji (może wybrać maksymalnie 3 oferty i ustawić je w kolejności priorytetów). Kandydat może wskazać pewną liczbę przedmiotów, których zaliczenie może wpłynąć na podjęcie decyzji przez komisję rekrutacyjną.

UWAGA!  Z uwagi na fakt, że rekrutacja będzie odbywać się w formie elektronicznej, średnia ocen będzie wygenerowana w USOS-ie. Nie ma więc potrzeby dostarczania zaświadczeń wydawanych przez sekretariat ISM.

Skany wymaganych dokumentów (wymienionych poniżej) należy przesłać na adres mailowy koordynatora Instytutowego – dr Elżbiety Wiącek (elzbieta.wiacek@uj.edu.pl),

– zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą (w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta),

– obowiązkowo: zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą, w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta.

– dodatkowo: zaświadczenia o ewentualnej aktywności naukowej, społecznej lub kulturalnej kandydata,

–  w przypadku doktorantów: obowiązkowo – opinia promotora;  dodatkowo:   opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotora)

Uwaga: w procesie rekrutacji pierwszeństwo mają osoby uczestniczących po raz pierwszy w programie oraz pochodzących ze środowisk defaworyzowanych (osoby należące do mniejszości narodowych w Polsce, osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej).

Waga kryteriów kwalifikacyjnych:

 1. Średnia: 0 – 5 pkt.
 2. Znajomość języka: 0 – 5 pkt.
 3. List motywacyjny uwzględniający plany naukowe i zainteresowania kandydata/tki oraz jego/jej aktywność naukową, społeczną, kulturalną (publikacje, projekty itp.), istotną w kontekście wyboru uczelni zagranicznej (udokumentowaną zaświadczeniami): 0 – 5 pkt.

W przypadku średniej Komisja zastosuje następujący przelicznik:

do 3,5 – 0 punktów; >3,5 – 1 punkt; >3,75 -2 ; >4 – 3; >4,25 – 4; >4,5 – 5 punktów

Doktoranci (suma = 0 – 30 pkt.):

 1. Życiorys zawierający listę osiągnięć i list motywacyjny wraz z planem badawczym – 0 – 10 pkt.,
 2. Opinia promotora – 0 – 10 pkt.,
 3. Znajomość języka obcego – 0 – 5 pkt.,
 4. Opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotor) – 0 – 5 pkt.

W przypadku ubieganie się kilku kandydatów na jedno miejsce, komisja rekrutacyjna zastrzega możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:

W pierwszej kolejności tworzona jest ogólna lista rankingowa uwzględniająca liczbę punktów wszystkich kandydatów w oparciu o trzy wymienione wyżej kryteria. Osobom, które uzyskały mniej niż 8 z 15 punktów Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyznania stypendium.

Drugi etap polega na przygotowaniu odrębnych list dla wszystkich uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium. Osoby, które znajdą się na miejscach dalszych niż liczba miejsc dostępnych na danej uczelni brane są pod uwagę także na listach uczelni, które wskazali na drugim i trzecim miejscu.

Wyjazd w ramach innej jednostki

Student, który chciałby wyjechać w ramach umowy innej niż umowy jednostki macierzystej musi spełnić kryteria kwalifikacyjne jednostki macierzystej i zostać zakwalifikowany na wyjazd do wybranej przez siebie uczelni (dowolna z puli). Koordynator innej jednostki może studentowi oddać niewykorzystane miejsce z puli umów swojej jednostki. Zgodą na oddanie miejsca jest podpis na formularzu „Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki”. Student wyjeżdżający w ramach innej jednostki powinien znaleźć się na liście studentów zakwalifikowanych na wyjazd w jednostce macierzystej

Procedura odwoławcza: Odwołania od decyzji rekrutacyjnych należy składać do Prodziekana ds. dydaktycznych Pani dr. hab. Ewy Trojnar w dniach  11-19.02.2021. Odwołanie powinno zawierać kopie złożonych dokumentów oraz podanie uzasadniające zasadność odwołania.

 

Skład  Komisji  kwalifikacyjnej:

 1. Z-ca Dyrektora ISM ds. dydaktycznych: dr Małgorzata Kołaczek
 2. Koordynator programu ERASMUS+: dr Elżbieta Wiącek
 3. Pracownik naukowo-dydaktyczny ISM: dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ

 

Uczelnie partnerskie Instytutu Studiów Międzykulturowych: 

Bułgaria: Sofia University „Saint Kliment Ohridski” –  5 miejsc na rok akademicki

Czechy: University of J. E. Purkyně,  Ústí nad Labem – 4 miejsca

Czechy: University of West Bohemia, Pilsen – 5 miejsc

Hiszpania: Universidad Castilla-La Mancha, Campus de Cuenca – 5 miejsc

Hiszpania: Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona – 5 miejsc  (uwaga: oferta tylko dla studentów studiów pierwszego stopnia, wykłady wyłącznie w j. hiszpańskim)

Hiszpania: Universidade da Coruña, A Coruña (Galicia) – 2 miejsca

Hiszpania: Universidad CEU San Pablo, Madryt – 3 miejsca

Malta: University of Malta, Msida – 2 miejsca

Niemcy: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) – 5 miejsc

Łotwa:  Latvia University of Agriculture  –  5 miejsc

Portugalia: Universidade de Coimbra – 3 miejsca

Słowacja: Matej Bel University, Banská Bystrica – 3 miejsca

Turcja: Istambul University, Istambuł – 5 miejsc

Turcja:  Duzce University, Duze – 5 miejsc

Włochy:  Università degli studi Roma Tre , Rzym – 3 miejsca

Włochy: Università degli studi di Milano, Mediolan – 5 miejsc

 

UWAGA! Obowiązkowe testy i kursy językowe OLS

Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestnicy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed wyjazdem i po powrocie z wyjazdu w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.

Online Linguistic Support  jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, lecz niektóre uczelnie życzą sobie przesłanie wyniku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.uj.edu.pl/pl_PL/web/bosz/kursy-jezykowe-eilc

Strony internetowe o programie Erasmus:

https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

https://erasmus.uj.edu.pl/

http://erasmusplus.org.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

 • Czy jeśli wyjadę na stypendium na II lub III roku studiów, to muszę zrealizować kursy z kanonu? Tylko studenci mający indywidualny tok studiów mogą zrealizować kursy z kanonu w innym terminie niż wynikający z regulaminu studiów obowiązującego w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Pozostałe osoby, które nie zrealizują kursów z kanonu ze względu na pobyt na stypendium programu Erasmus, mogą uzyskać warunkowy wpis na kolejny rok studiów, co jednak wiąże się z utratą możliwości uzyskania stypendium naukowego. Decyzję o przyznaniu indywidualnego toku studiów przed wyjazdem na stypendium podejmuje Dyrektor ds. Dydaktyki. Do podania o przyznanie indywidualnego toku studiów należy dołączyć plan studiów na dany rok, który podlega zatwierdzeniu.
 • Czy jeśli wyjeżdżam na stypendium, a zapisałam/em się na kursy odbywające się w tym samym semestrze w Polsce, to jestem z nich automatycznie wypisana/y? Najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem na stypendium należy złożyć w sekretariacie Instytutu Studiów Międzykulturowych pismo z wyszczególnieniem, które z wybranych kursów będzie się realizować, a z których powinno się zostać wypisanym. Ponadto należy zawiadomić osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich prowadzących kursy o konieczności dokonania wypisu ze względu na wyjazd na stypendium.
 • Czy wypisy z kursów ze względu na wyjazd na stypendium wliczają się do puli 6 możliwych wypisów w ciągu roku akademickiego? W czasie zapisów na kursy studenci wiedzą już, czy otrzymali stypendium programu Erasmus, więc nie muszą wybierać kursów odbywających się w czasie pobytu na stypendium.
 • Jakich formalności należy dopełnić przed wyjazdem na stypendium? Należy podpisać umowę o stypendium programu Erasmus w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, wypełnić formularz danych bankowych i złożyć go wraz z umową w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, zarejestrować się w uczelni, na wyjazd do której uzyskało się stypendium (terminy i dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji ustala uczelnia docelowa) oraz ustalić program studiów (wypełniając formularz Learning Agreement lub formularz wymagany przez uczelnię docelową) zaaprobowany przez instytutowego koordynatora programu Erasmus.
 • Jak zdobyć zaświadczenie o uzyskaniu stypendium w celu wyrobienia karty EKUZ?
  Należy pobrać wzór zaświadczenia, wypełnić, wydrukować i przedstawić do podpisu instytutowemu koordynatorowi programu Erasmus lub koordynatorowi wyjazdów w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.
 • Ile i jakich kursów należy zrealizować w czasie pobytu na stypendium? Należy zdobyć minimum 15 punktów ECTS w ciągu semestru (30 ECTS w przypadku rocznego pobytu). Niezależnie od tego wymogu do zaliczenia roku studiów wymagane jest zdobycie 60 ECTS, ale brakujące punkty mogą być uzyskane w kraju w drugim semestrze, a w przypadku rocznego pobytu mogą pochodzić z nadwyżki punktów z lat ubiegłych. W ramach wymaganego minimum punktów ECTS zrealizowanych podczas pobytu na stypendium co najmniej połowa musi być uzyskana za kursy kulturoznawcze.
 • Czy lektorat języka obcego zrealizowany podczas studiów za granicą liczy się do minimum 15 punktów ECTS za semestr wymaganych do zdobycia podczas pobytu na stypendium? Tak, jeśli jest wyszczególniony w Transcript of Recordsi przypisano mu punkty ECTS. Lektorat, który nie ma przypisanych punktów ECTS i/lub nie jest wyszczególniony w Transcript of Recordsmimo posiadanego przez studenta zaświadczenia o jego zaliczeniu, może zostać przepisany do indeksu, ale nie liczy się do minimum 15 punktów ECTS za semestr do zdobycia podczas stypendium.
 • Czy w Learning Agreement musza się znaleźć te same kursy, które przedstawiłam/em w planie wyjazdu podczas rekrutacji? Zasadniczo tak. Możliwe jest jednak zrealizowanie dodatkowo innych kursów, a także nieumieszczenie w Learning Agreement kursów przedstawionych w planie wyjazdu, jeśli nie odbywają się one w roku akademickim, w którym student wyjeżdża na stypendium lub na ich realizację nie wyraził zgody wykładowca lub koordynator programu Erasmus z uczelni, do której student wyjeżdża.
 • W jakim terminie należy przedstawić Learning Agreement do akceptacji przez instytutowego koordynatora programu Erasmus?Najpóźniej do 31 października w przypadku wyjazdu na semestr zimowy, a do 31 marca w przypadku wyjazdu na semestr letni. Niektóre uczelnie partnerskie wymagają jednak, by Learning Agreement z podpisem instytutowego koordynatora programu Erasmus został przesłany wraz z dokumentami rejestracyjnymi lub został przedstawiony po przyjeździe na stypendium. W takich przypadkach należy zgłosić się po akceptację Learning Agreement co najmniej 3 tygodnie przed terminem wymaganym przez uczelnię, do której student wyjeżdża.
 • Czy w czasie pobytu na stypendium można zmienić kursy wybrane przed wyjazdem? Można dodać nowe kursy lub w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z realizacji kursu (jeśli kurs został odwołany lub na jego realizację nie wyraził zgody wykładowca lub koordynator programu Erasmus z uczelni, do której student wyjeżdża). W przypadku rezygnacji z kursu należy wybrać nowy kurs lub kursy, co najmniej o takiej samej liczbie punktów ECTS, jak kurs, z którego student się wypisuje. W celu zmiany kursów należy wypełnić formularz Changes To Original Learning Agreement oraz uzyskać akceptację instytutowego koordynatora programu Erasmus i koordynatora z uczelni docelowej.
 • Czy muszę osobiście zgłosić się do instytutowego koordynatora programu Erasmus po podpis na Learning Agreementlub Changes To Original Learning Agreement? Można przesłać podpisany przez studenta dokument pocztą (na adres Instytutu) lub skan e-mailem na adres instytutowego koordynatora programu Erasmus dr Elżbiety Wiącek. Tą samą drogą zostanie odesłany dokument z podpisem koordynatora.
 • Jak przeliczane są punkty ECTS zdobyte podczas pobytu na stypendium? Podstawą przepisania punktów jest Transcript of Records. W niektórych sytuacjach Dyrektor ds. dydaktycznych może zmodyfikować liczbę punktów biorąc pod uwagę ilość zajęć i czasochłonność zadań.
 • Jakich formalności należy dopełnić po powrocie ze stypendium? W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium należy przedstawić w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: Learning Agreement i ewentualnie Changes To Original Learning AgreementTranscript of Recordsoraz zaświadczenie o długości pobytu uzyskane w uczelni, w której student przebywał w ramach stypendium. Należy także wypełnić ankietę on-line. W celu przepisania ocen i punktów ECTS zdobytych podczas stypendium należy zgłosić się w terminie do 30 września do Dyrektora ds. dydaktycznych.
 • Czy można przedłużyć pobyt na stypendium? Tak, jeśli uzyska się zgodę instytutowego koordynatora programu Erasmus oraz koordynatora z uczelni, w której się przebywa. Przedłużenie pobytu jest możliwe jedynie z semestru zimowego na letni, gdyż czas pobytu nie może wykraczać poza jeden rok akademicki. Przedłużenie pobytu nie jest jednak równoznaczne z uzyskaniem dodatkowej kwoty stypendium. Otrzymanie stypendium na drugi semestr jest możliwe, o ile uczelnia dysponuje wolnymi środkami finansowymi. O stypendium na drugi semestr starać się można w ramach rekrutacji uzupełniającej, która ogłaszana jest w miarę wolnych środków na przełomie września i października.
 • Czy można zrezygnować z wyjazdu na stypendium? W uzasadnionych przypadkach tak, nawet jeśli podpisało się już umowę. O chęci rezygnacji ze stypendium należy powiadomić instytutowego koordynatora programu Erasmus oraz koordynatora wyjazdów w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.