Instytut Studiów Międzykulturowych UJ realizuje projekt badawczy pt. Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego w ramach programu Dialog finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu realizowanego w latach 2017-2019 jest zdiagnozowanie stanu współpracy międzysektorowej oraz opracowanie rekomendacji dla jednostek działających w sektorze organizacji pozarządowych oraz w sektorze szkolnictwa wyższego, wykorzystujących materię dziedzictwa kulturowego do budowania społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Diagnoza stanu współpracy szkół wyższych i organizacji pozarządowych w kwestii wykorzystania dziedzictwa narodowego w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Identyfikacja dobrych praktyk w dialogu szkół wyższych i organizacji pozarządowych w wybranych krajach Europy (4 kraje – Słowacja, Austria, Portugalia, Wielka Brytania).
3. Zorganizowanie seminariów na temat współpracy uczelni wyższych i organizacji pozarządowych w w/w zakresie problemowym.
4. Przygotowanie programu kształcenia na poziomie studiów podyplomowych.
5. Przygotowanie publikacji naukowej na temat współpracy organizacji pozarządowych i szkół wyższych.

UWAGA! ZAPRASZAMY NA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SEMINARIUM NAUKOWE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – BARIERY I DOBRE PRAKTYKI (KRAKÓW 26-27 WRZEŚNIA)

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu i realizowanego w jego ramach badań prosimy o kontakt z dr hab. Moniką Banaś (monika.banas@uj.edu.pl).

W ramach projektu zorganizowano m.in.:

Seminarium eksperckie: Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego – kluczowe zagadnienia, Kraków 30-31 maja 2019 – PROGRAM

Seminarium naukowe: Ochrona dziedzictwa kulturowego i budowa społeczeństwa obywatelskiego – bariery i dobre praktyki, Kraków 26-27 września 2019 – PROGRAM