Pracownicy Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ w latach 2017-2019 realizowali projekt badawczy pt. Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego w ramach programu Dialog finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu było zdiagnozowanie stanu współpracy międzysektorowej oraz opracowanie rekomendacji dla jednostek działających w sektorze organizacji pozarządowych oraz w sektorze szkolnictwa wyższego, wykorzystujących materię dziedzictwa kulturowego do budowania społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu wyznaczone zostały następujące zadania:

1. Diagnoza stanu współpracy szkół wyższych i organizacji pozarządowych w kwestii wykorzystania dziedzictwa narodowego w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Identyfikacja dobrych praktyk w dialogu szkół wyższych i organizacji pozarządowych w wybranych krajach Europy (4 kraje – Słowacja, Austria, Portugalia, Wielka Brytania).
3. Zorganizowanie seminariów na temat współpracy uczelni wyższych i organizacji pozarządowych w w/w zakresie problemowym.
4. Przygotowanie programu kształcenia na poziomie studiów podyplomowych.
5. Przygotowanie publikacji naukowej na temat współpracy organizacji pozarządowych i szkół wyższych.

EFEKTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

1. Raport: Problemy współpracy szkół wyższych i organizacji pozarządowych w Polsce.

2. Raport: Sposoby współdziałania trzeciego sektora i instytucji szkolnictwa wyższego w wybranych krajach Europy.

3. Cykl seminariów:

  • Seminarium eksperckie: Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego – kluczowe zagadnienia, Kraków 30-31 maja 2019 – PROGRAM
  • Seminarium naukowe: Ochrona dziedzictwa kulturowego i budowa społeczeństwa obywatelskiego – bariery i dobre praktyki, Kraków 26-27 września 2019 – PROGRAM
  • Seminarium warsztatowe: Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, Kraków, 3-4 października 2019 – PROGRAM

4. Przygotowanie planu studiów podyplomowych Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe wraz ze skryptami do przedmiotów w formie wykładów:

5. Książka:

Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału  dziedzictwa kulturowego pod redakcją Moniki Banaś, Franciszka Czecha i Małgorzaty Kołaczek (Kraków: Księgarnia Akademicka 2019).

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu i realizowanego w jego ramach badań prosimy o kontakt z dr hab. Moniką Banaś (monika.banas@uj.edu.pl).