Projekt badawczy: Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po roku 2010, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki realizowany jest przez dr hab. Monikę Banaś, prof. UJ

Projekt badawczy został przewidziany na trzy lata, podczas których w trzech etapach zaplanowane zostały następujące zadania badawcze:

Lata 2017 – 2018

kwerenda literatury przedmiotu po roku 2010 oraz dokumentów, raportów i wybranych wypowiedzi wiodących polityków europejskich i szwedzkich na temat migracji oraz polityk migracyjnych obecnych w krajach członkowskich UE, a także krajach nienależących do struktur unijnych. Analizie poddana została przede wszystkim retoryka dyskursu oraz argumentacja popierająca lub negująca politykę tzw. „otwartych drzwi”, a więc zapraszająca imigrantów (zwłaszcza spoza UE) do osiedlania się w krajach zjednoczonej Europy. Analiza dyskursu społeczno-politycznego, zwłaszcza w okresie kampanii przedwyborczych i wyborczych w Szwecji we wrześniu 2018, pozwoliła stwierdzić zaostrzanie się retoryki przeciwnej liberalnej police imigracyjnej na rzecz bardziej rygorystycznej i reglamentowanej, uzupełnionej polityką integracyjną, stawiającej imigrantom więcej wymagań niż dotychczas (obowiązkowa nauka języka szwedzkiego, szwedzkich zwyczajów, kultury, w tym kultury politycznej, skrócony czas introdukcji na rynek pracy, zredukowanie wysokości zasiłków etc).

Badania terenowe w Szwecji, w największych skupiskach imigranckich (miasta: Malmo, Orebro, Vaxjo), mające na celu ustalenie praktycznych skutków zmodyfikowanej polityki integracyjnej wprowadzonej w tym kraju wobec kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Wywiady środowiskowe zostały przeprowadzone z przedstawicielami grup imigranckich, (głównie spoza Europy: Syria, Irak, Turcja, Afganistan, Nigeria), a także urzędnikami zajmującymi się na poziomie gmin wprowadzaniem zaleceń wynikających z ustawowy regulacji dotyczących sfer takich jak: edukacja, szkolnictwo podstawowe i zawodowe, rynek pracy, mieszkalnictwo, opieka medyczna, a stanowiących filary w zmodyfikowanym modelu szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów. Ponadto, uzupełnieniem powyższych wywiadów były wywiady i konsultacje przeprowadzone na miejscu z naukowcami, zajmującymi się przedmiotowym zagadnieniem.

Lata 2019 – 2020

Kontynuacja badań terenowych, tym razem w miastach: Stockholm, Sodertalje, Goteborg, według schematu przyjętego w pierwszym etapie.

Przygotowanie serii publikacji naukowych w formie artykułów, docelowo w uznanych zagranicznych czasopismach naukowych, tak by umiędzynarodowić wyniki badań, a także przygotowanie serii polskojęzycznych artykułów, by upowszechnić rezultat badań na gruncie krajowym.