Informacje dotyczące obrony prac magisterskich i licencjackich

Uchwała Rady ISM w spraiwe zasad organizacji egzaminów dyplomowych (LISTA ZAGADNIEŃ NA EGZAMINY DYPLOMOWE, terminy obron)

Komunikat Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w warunkach zdalnego nauczania.

Każdy student przed zarejestrowaniem się do systemu AP zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną na adres sekretariatu tematu pracy dyplomowej wraz z informacją o promotorze.

Załączniki wymagane do obrony pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia. Załączniki należy złożyć w sekretariacie najpóźniej 10 dni przed obroną pracy!

1.Wydrukowany z systemu USOS spis przedmiotów z ocenami i punktami ECTS oraz zsumowane punkty ECTS zatwierdzone przez dyrektora do spraw dydaktycznych dra Franciszka Czecha. [W warunkach zdalnego nauczania  należy przesłać do dra Czecha z konta w pocztowego w domenie UJ (uj.edu.pl) skan lub dobrej jakości zdjęcie wykazu przedmiotów z ocenami wydrukowane z systemu USOSweb wraz z podpisem. Po zaakceptowaniu mail zostaje przesłany przez Dyrektora ds. Dydaktycznych do sekretariatu.]

2. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu. Wpłaty za dyplomy należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny tylko i wyłącznie w sekretariacie. [W warunkach zdalnego nauczania o numer konta należy wystąpić za pośrednictwem poczty internetowej (w domenie UJ) do sekretariatu ISM.]

3. Wydrukowana praca z systemu Archiwum Prac Dyplomowych wraz z oświadczeniem o autorstwie pracy. Wzór strony tytułowej pracy. Po obronie praca zostanie zwrócona studentowi. [W warunkach zdalnego nauczania nie składa się wydrukowanej wersji pracy dyplomowej. Skan lub dobrej jakości zdjęcie oświadczenia należy przesłać z konta pocztowego w domenie UJ  do sekretariatu ISM.]

4. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość otrzymania dokumentu w przyszłości). Wzór wniosku o odpis w języku obcym  [W warunkach zdalnego nauczania  skan lub dobrej jakości zdjęcie wniosku należy przesłać z konta pocztowego w domenie UJ  do sekretariatu ISM.] UWAGA: Osoby które rozpoczęły studia albo reaktywowały się w roku akademickim 2019/2020 przesyłają poniższe wnioski o wydanie dyplomów: Wzór wniosku o  wydanie dyplomu (nowa wersja)

Zachęcamy również do wypełnienia formularza przygotowanego przez Biuro Karier UJ (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie w USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index

Wejście do Archiwum Prac UJ: www.apd.uj.edu.pl

Pomoc: W celu zarchiwizowania pracy poprzez system AP student powinien dokonać następujących operacji:

 1. Wprowadzić dane prace dyplomowej (streszczenie, słowa kluczowe)
 2. Przesłać wszystkie pliki wchodzące w skład pracy
 3. Wydrukować z systemu AP pracę zmodyfikowaną przez system nadrukowaniem na każdej stronie sumy kontrolnej.
 4. Wydrukować z systemu AP oświadczenie czyjego autorstwa jest praca.
 5. Pracę zmodyfikowana w ten sposób w systemie AP oraz oświadczenie student składa w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki.

Początkowo dane pracy dyplomowej wprowadza sekretariat/dziekanat (temat, kierujący pracą, recenzenci). Jeżeli nie ma tych danych po zalogowaniu do systemu AP oznacza to, że sekretariat/dziekanat jeszcze ich nie wprowadził.

Jak wprowadzić dane (streszczenie, słowa kluczowe) pracy dyplomowej do AP?

 1. Zaloguj się do AP wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. W sekcji „Moje zadania” wybierz temat pracy, której dane chcesz wprowadzić.
 3. Na nowej stronie pojawi się formularz zatytułowany „Szczegóły dyplomu”. Wprowadź do formularza wszystkie potrzebne dane, następnie zatwierdź przyciskiem „ZAPISZ”.

Jak przesłać pliki pracy dyplomowej do AP?

Praca powinna mieć format PDF, czyli nadawać się do odczytania programem „Acrobat Reader”. Jeżeli praca dodatkowo zawiera jakieś załączniki, należy je spakować do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) i także przesłać. Pliki można przesłać w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do AP wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. W sekcji „Moje zadania” wybierz temat pracy, której pliki będziesz przesyłać.
 3. Na nowej stronie znajduje się formularz zatytułowany „Dodaj plik”. Korzystając z tego formularza prześlij kolejno wszystkie pliki dotyczące pracy dyplomowej.
 4. Po przesłaniu wszystkich plików zatwierdŸź zakończenie operacji klikając przycisk „WYSŁANO WSZYSTKIE PLIKI” znajdujący się pod szczegółami dyplomu.

Jeżeli pomyliłeś się wysyłając nieprawidłowy plik lub plik wymagający jeszcze poprawek, możesz usunąć go z AP klikając w czerwony znak „X” znajdujący się w ostatniej kolumnie tabeli z danymi dotyczącymi przesłanych plików. Operacja ta jest możliwa tylko wtedy, jeżeli jeszcze nie zatwierdziłeś przesłania wszystkich plików przyciskiem „WYSŁANO WSZYSTKIE PLIKI”. W wypadku gdy już zatwierdziłeś przesłanie wszystkich plików a potrzebujesz dokonać poprawek, przesłać inne pliki, usunąć plik, zwróć się do swojego sekretariatu/dziekanatu z prośbą o odblokowanie możliwości przesyłania, usuwania plików.

Jak wydrukować pracę dyplomową z AP?

 1. Zaloguj się do AP wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. W sekcji „Moje zadania” wybierz temat pracy, którą chcesz wydrukować.
 3. Na nowej stronie w tabeli „Załączone pliki” wybierz nazwę pliku, który chcesz wydrukować.

Jak wydrukować z AP oświadczenie czyjego autorstwa jest praca?

 1. Zaloguj się do AP wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. W sekcji „Moje zadania” wybierz temat pracy, dla której chcesz wydrukować oświadczenie.
 3. Na nowej stronie pojawi się tabela zatytułowana „Szczegóły dyplomu”. W tabeli obok imienia i nazwiska autora pracy znajduje się ikonka oświadczenia – po kliknięciu ikonki pojawi się oświadczenie.