Harmonogramy na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Moduły fakultatywne (aktualizacja 25.2.2019 – zmiana terminu kursu Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych)

Kulturoznawstwo Międzynardowe – I rok

Kulturoznawstwo Międzynarodowe – II rok

Kulturoznawstwo Międzynarodowe – III rok

Relacje Międzykulturowe – I rok

Relacje Międzykulturowe – II rok (aktualizacja 21.2.2019)

Relacje Międzykulturowe – III rok (aktualizacja 21.2.2019)

Relacje Międzykulturowe – I rok SUM

Relacje Międzykulturowe – II rok SUM

Uwaga! Tuż przed rozpoczęciem semestru harmonogramy mogą ulec drobnym korektom. Sugerujemy, aby przed rejestracją na zajęcia sprawdzić, czy w harmonogramach nie zaszły jakieś modyfikacje.

Terminy rejestracji:

I tura: 09:00 sobota 23.2.2019 – 23:59 sobota 2.3.2019
II tura 06:00 poniedziałek 4.3.2019 – 23:59 niedziela 10.03.2019 – UWAGA! w trakcie II tury rejestracji można się tylko zapisać na zajęcia i nie ma już możliwości wyrejestrowania się!

Ważne uwagi dotyczące rejestracji!

  • Przypominamy, że należy dobrać taką liczbę modułów fakultatywnych, aby łącznie w ciągu całego roku akademickiego uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS oraz przynajmniej 180 na koniec studiów licencjackich i 120 na koniec studiów magisterskich.
  • Limity uczestników zajęć nie będą podnoszone indywidualnie, jeżeli zapełnione zostaną wszystkie miejsca w ramach konretnego modułu fakultatywnego. Jedynie w wypadku wypełnienia wszystkich miejsc na większości zajęć zostaną zwiększone limity na początku II tury rejestracji. Te osoby, które będą chciały zarejestrować się wtedy na moduł, na którym pojawiły się dodatkowe miejsca nie zostaną wyrejestrowane z innych modułów.
  • Proszę pamiętać, że należy się zarejestrować na kurs i podpiąć go pod etap studiów.
  • Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie jest tym samym co wypisanie się z przedmiotu i przeznaczona jest jedynie dla osób, które już zdały egzamin z języka obcego i chcą uczęszczać na dodatkowe lektoraty bez zdobywania oceny.
  • Przepisanie ocen z innych kierunków u dr Franciszka Czecha będzie możliwe tylko w pierwszym miesiącu trwania semestru.
  • Przypominamy, że każdy student może zrealizować do dwóch modułów fakultatywnych powiązanych tematycznie z kierunkiem studiów albo przygotowywaną pracą dyplomową w innych jednostkach UJ. Po uzyskaniu zgody na zarejestrowanie w sekretariacie instytutu przyjmującego należy złożyć w tej sprawie podanie skierowane do dra Franciszka Czecha (wzór).

 

Podstawowe informacje o zajęciach językowych w Jagiellońskim Centrum Językowym. Więcej informacji można znaleźć na stronach JCJ.