KATEDRA TEORII I BADAŃ RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH

palecznyProf. dr hab. Tadeusz Paleczny – socjolog, przez całe życie zawodowe związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym obronił doktorat (1987) i uzyskał habilitację (1993). Jego zainteresowania dotyczą problemów wielokulturowości, nowych ruchów społecznych oraz imigracji w Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Najnowszą z licznych książek profesora Palecznego jest praca Nowe ruchy społeczne (Kraków 2011). Profesor Paleczny wykłada takie przedmioty jak Teoria stosunków międzykulturowych oraz Nowe ruchy społeczne. Profesor Paleczny, długoletni Dyrektor Instytutu, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Instytutu Studiów Międzykulturowych.

mbfotoDr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ – absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego i rosjoznawstwa. W 2010 roku obroniła dysertację doktorską z zakresu etnologii. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak podróże, turystyka i komunikacja międzykulturowa, a także problematyka Rosji i krajów byłego Związku Radzieckiego. Opublikowała Dialog międzynarodowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski (Kraków 2012) Prowadzi m.in. zajęcia z Historii i teorii badań kulturoznawczych, Geografii regionów, Antropologii podróży. Jest opiekunką Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego.

FCzechDr hab. Franciszek Czech – absolwent socjologii i politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił doktorat z socjologii. Interesuje się współczesnymi globalnymi procesami społeczno-kulturowymi, kulturą polityczną, regionem Azji Południowo-Wschodniej (Filipiny) i kwestiami metodologicznymi. Opublikował dwie monografie: Koszmarne scenariusze. Społeczne konstruowanie lęku w debacie o globalizacji (Kraków 2010) oraz Spiskowe narracje i metanarracje (2015).

 

Dr Karolina Golemo – absolwentka socjologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UJ, studiowała także jako wolna słuchaczka na rzymskim uniwersytecie „La Sapienza”. Jest autorką monografii na temat obrazu Polski i Polaków we Włoszech, wielu artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, a także redaktorką prac zbiorowych. Współpracuje z włoskim centrum badawczym IDOS zajmującym się problematyką migracji. Jako wykładowczyni i badaczka gościła na uniwersytetach we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Brazylii. Zainteresowania badawcze: wielokulturowość Włoch i Półwyspu Iberyjskiego, integracja potomków imigrantów, migracje a twórczość artystyczna, muzyka w kulturach, kultura obszarów luzofońskich.

Dr Jakub Kościółek – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Absolwent kulturoznawstwa międzynarodowego, studiów bliskowschodnich oraz ukrainoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor licznych artykułów naukowych, monografii „Konflikt w Darfurze” (2010), współredaktor pracy: „Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłóść” (wraz z: K. Jarecką-Stępień, 2012), redaktor raportu: „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku” (2015). Prezes Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na The George Washinton University w Waszyngtonie (2013/2014). Prowadzi m. in. zajęcia ze: Współczesnych stosunków etnicznych, Międzykulturowości w Afryce, Kryminalnych aspektów relacji międzykulturowych, Współczesnych konfliktów etnicznych w Afryce i Azji. Jego pasją są kultury Afryki oraz Bliskiego Wschodu, w wolnym czasie nadrabia zaległości czytelnicze i filmowe oraz pochłania kolejne seriale z międzykulturowym konfliktem w tle. Obecnie przygotowuje publikację na temat polityki USA wobec ludobójstwa w Afryce oraz prowadzi badania nad seksualnością w kulturach afrykańskich.

wiecekDr Elżbieta Wiącek – ukończyła filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i obroniła dysertacje doktorską z zakresu nauk o sztukach pięknych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół semiologii komunikatów audiowizualnych, antropologii filmu i estetyki postmodernistycznej. Opublikowała między innymi książkę Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego (Kraków 2004). Prowadzi zajęcia z Dziejów sztuki, semiotyki kultury i Postmodernizmu.

 

ZAKŁAD HUMANISTYCZNYCH PROBLEMÓW NAUK O KULTURZE

Dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ – socjolog, przez lata związany z Zakładem Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotował rozprawę doktorską (1993) pod kierunkiem prof. Antoniny Kłoskowskiej oraz habilitacyjną (1996). W pracy badawczej zajmuje się problematyką komunikacji międzykulturowej, przeobrażeniami wartości społecznych, tożsamością kulturową oraz badaniami ewaluacyjnymi. Ostatnio opublikował Socjologię kulturową. Kontynuację i poszukiwania (2011). Dr hab. Leszek Korporowicz w Instytucie Studiów Międzykulturowych prowadzi m.in. zajęcia z Socjologii kultury oraz Komunikacji międzykulturowej. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Wydziałowych Studiów Doktoranckich.

dr Andrzej PorębskiDr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ – związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od czasu studiów socjologicznych (1976-1980). W 1989 roku obronił doktorat (Mniejszości etniczne w Europie. Geneza i kierunki przemian). W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu). Główne obszary jego zainteresowań to socjologia narodu i stosunków etnicznych, problematyka grup mniejszościowych i metodologia badań społecznych. Prowadzi wykłady z Metodologii nauk społecznych, Metod i technik badawczych, Kulisów etnicznych Europy Zachodniej i Wielokulturowości Szwajcarii. Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana ds. finansowych i inwestycyjnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Dr hab. Wojciech Mazur – absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również obronił doktorat (2002). Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii najnowszej, a w ostatnim czasie również cyberkultury. Jest między innymi współautorem pracy Na krawędzi ryzyka: eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym (Warszawa, 2004). Prowadzi zajęcia z Wielokulturowości Ameryki Łacińskiej, Cywilizacji współczesnych oraz Kulturowych aspektów praw człowieka.

Dr Paweł Plichta – ukończył kulturoznawstwo międzynarodowe. W 2009 roku obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat z zakresu religioznawstwa. W swoich badaniach zajmuje się kulturoznawczą analizą Biblii, analizą mitów oraz życiem i twórczością Romana Brandstaettera. W 2011 roku ukazał się zredagowany przez niego tom Przeszłość we współczesnych narracjach kulturowych. Prowadzi między innymi zajęcia: Dzieje kultury starożytnej, Religie świata oraz Kod Biblii. W Instytucie Studiów Międzykulturowych zajmuje się studiami doktoranckimi.

 

dr Barbara Weżgowiec – absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz przewodnik miejski po Krakowie. W 2014 roku obroniła doktorat w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe na pograniczu badań kulturowych i literaturoznawstwa dotyczą przede wszystkim: literatury XX i XXI wieku (zwłaszcza współczesnej prozy polskiej, problematyki polsko-niemieckiego pogranicza), zagadnień związanych z geopoetyką, związków między literaturą i pamięcią oraz nowoczesnego muzealnictwa. W ISM prowadzi m.in. zajęcia na temat najnowszej literatury światowej, zagadnień teorii komunikacji oraz wielokulturowości we współczesnej prozie polskiej.

 ZAKŁAD BADAŃ NAD SPOŁECZEŃSTWAMI WIELOKULTUROWYMI

Monika Banaś Dr hab. Monika Banaś, prof. UJ – ukończyła zarządzanie i filologię szwedzką na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2002 roku uzyskała doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu, a w roku 2012 habilitację z nauk politycznych. Specjalizuje się w problematyce nordyckiego kręgu kulturowego. Ponadto interesuje się problematyką związków kultury i polityki oraz kultury i gospodarki. Jej ostatnio opublikowaną pracą jest Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów (Kraków 2010). Prowadzi zajęcia: Teoria kultury, Zarządzanie instytucjami kultury oraz Nordycki krąg kulturowy. Od 2012 do 2020 roku pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych.

Dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ – absolwent Politechniki Krakowskiej (architektura) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia), specjalizuje się w filozofii polityki ze szczegółowym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wolności, własności libertarianizmu; prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego oraz członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Fundacji Wolność i Przedsiębiorczość.

 

Dr Renata Hołda – absolwentka etnologii, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: etnologia uzyskała w 2002 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich badaniach z perspektywy antropologicznej opisuje różne przejawy kultury współczesnej oraz kwestie wiążące się z historią, pamięcią i polityką. Za najważniejszą jej pracę można uznać „Dobry władca”: studium antropologiczne o Franciszku Józefie I (Katowice 2008). Prowadzi wykłady z Wprowadzenia do Antropologii i Antropologii kultury popularnej oraz z Wprowadzenia do komunikacji społecznej.

Dr Ewa Kamińska – absolwentka Uniwersytetu w Hamburgu  na kierunkach japonistyka, historia sztuki i slawistyka. Doktorat obroniła również w Hamburgu w Instytucie Japonistyki z zakresu kulturoznawstwa oraz historii sztuki. Wielokrotne pobyty stypendialne w Japonii m.in. w Fukui University, Ôsaka Shiritsu University oraz Deutsches Institut für Japanstudien. Jej obszarami badań są kontakty kulturowe między Japonią i Europą, transkulturowość, sztuka japońska ze szczególnym uwzględnieniem rzemiosła artystycznego, proces kształtowania i zmian wizerunku Japonii w Europie, współczesna architektura Japonii oraz estetyka w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa japońskiego. Jest autorką książki Rezeption japanischer Kultur in Deutschland: Zeitgenössische Keramik als Fallstudie. Prowadzi zajęcia m.in. z historii sztuki Dalekiego Wschodu, kultury Japonii, wymiany kulturowej między Japonią i Europą oraz roli muzeum w kulturze.

Dr Małgorzata Kołaczek – absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę doktorską obroniła na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z zakresu nauk o polityce w roku 2011. Zajmuje się problematyką etniczną, zwłaszcza społecznością Romów i ich sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz działalnością liderów i pozarządowych organizacji romskich, jak również problematyką migracji, kreowania wizerunku i obecności mniejszości w mediach w Polsce i na świecie. Autorka książki Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska. Polska, Słowacja, Węgry (WUJ, Kraków 2014). Absolwentka studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Wygłaszała wykłady na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jak również dla międzynarodowych grup w Polsce. Stypendystka prestiżowego programu International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA – temat wizyty Minority Outreach Program (2011). Wśród prowadzonych przez nią zajęć można wymienić: Kampanie społeczne na rzecz grup mniejszościowych, Etniczna mobilizacja mniejszości, Polityka integracyjna, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Stypendystka Skalny Teaching Grant na Uniwersytecie w Rochester, USA w 2017 roku. Wiceprezeska Fundacji Dialog-Pheniben.

Dr Adam Żaliński – absolwent studiów psychologicznych (KUL) i kulturoznawczych (UJ). W ramach różnych stypendiów odbywał studia w Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze oraz Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Doświadczenie zdobywał jako wykonawca w projektach naukowych oraz praktycznych w ramach grantów MSZ, NCN i EFS. Jego obecne zainteresowania naukowe to m.in. szeroko rozumiana psychologia społeczna oraz ilościowe badania kultury.